Over ons

Missie en visie


Samenwerkende Jeugdhulp is opgezet vanuit de visie dat jeugdhulp binnen de reguliere opvang laagdrempelig is en aansluit bij de wensen en behoeften van het gezin. Niet het kind naar de zorg brengen, maar juist de zorg naar het kind. Door de hulp binnen de reguliere opvang setting aan te bieden, zijn we in staat om problemen in de opvoedomgeving of kindeigen problematiek vroegtijdig te signaleren. Daarnaast is er dagelijks zicht op de kinderen en hun ouders, waardoor er een vinger aan de pols kan worden gehouden. Hierdoor kan er snel en laagdrempelig hulp worden ingezet en kan mogelijk de behoefte aan zwaardere hulpverlening in de toekomst worden voorkomen.

 

De focus


Van de aangeboden hulp ligt altijd bij vroegsignalering en vroeghulp of preventie. Het doel van de hulpverlening is om vragen van gezinnen en kinderen in een vroeg stadium te kunnen beantwoorden en hen in hun eigen kracht te stimuleren of de eigen kracht aan te boren. Per gezin wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd, om de best passende vorm van hulpverlening te kunnen aanbieden. Samenwerkende Jeugdhulp zet in op brede en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning en snelle hulp bij problemen, om dreigende escalatie of doorverwijzing naar specialistische hulpverlening waar mogelijk te kunnen voorkomen.

Aandacht voor de ontwikkelingsfase


Voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen is er vanuit Samenwerkende Jeugdhulp aandacht voor de ontwikkelingsfase van het kind en voor zijn talenten en beperkingen. Er wordt altijd geprobeerd het kind op te vangen binnen de reguliere opvang setting, met de nodige extra ondersteuning. Op deze manier wordt de maatschappelijke participatie van alle kinderen gestimuleerd. Een optimale ontwikkeling van het kind en het ‘gewone’ opvoeden en opgroeien staat centraal. Hiermee sluiten wij aan bij de visie van ‘passende kinderopvang’ voor ieder kind.

Een veilige stabiele opvoedomgeving


Ook zijn er gezinnen waar niet persé sprake is van opgroeiproblematiek bij het kind, maar van opvoedproblematiek binnen het gezin. Door omstandigheden zijn ouders bijvoorbeeld niet in staat om een veilige, stabiele opvoedomgeving te creëren. Aan deze gezinnen kan Samenwerkende Jeugdhulp ondersteuning bieden, door het opvangen van de kinderen. Binnen de opvang setting draait het kind mee in een vast dagritme, wordt veiligheid, verzorging en aandacht geboden. Dit is belangrijk voor het welzijn van het kind. Daarnaast kan aan ouders opvoedondersteuning worden geboden. Op deze manier wordt de draaglast van ouders verminderd en tegelijkertijd de draagkracht vergroot.

Tijdig opschalen


Het hulpaanbod van Samenwerkende Jeugdhulp draagt bij aan lokale zorg op maat voor zowel kinderen als hun ouders. Waar mogelijk wordt laagdrempelig lichte hulp ingezet. Wanneer hierna blijkt dat er een meer specialistische vorm van hulpverlening nodig is, draagt Samenwerkende Jeugdhulp er zorg voor dat er tijdig wordt opgeschaald en wordt doorverwezen naar de juiste instanties. Samenwerkende Jeugdhulp zoekt hiervoor ook nauwe samenwerking met lokale partners uit de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan logopedisten of fysiotherapeuten, die kinderen op de groep kunnen behandelen.